Regulaminy

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


 

http://www.ministerstwoprezentow.com/


 


 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym http://www.ministerstwoprezentow.com/ prowadzony jest przez F.H.U.P. "BOGAS" Paweł Jurczak przy ul. Wyzwolenia 554 w Kozach wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
  Numer NIP: 937-181-12-69
  REGON: 072815016
  e-mail: biuro@mprezentow.com
  nr telefonu: (+48) 665 477 404

  1. Definicje:

   1. Adres Korespondencyjny Sprzedającego - ul. Wyzwolenia 554, 43-340 Kozy,

   2. Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni, które są ustawowo wolne od pracy,

   3. Formularz Zamówienia – formularz, który umożliwia złożenie Sprzedającemu przez Kupującego Zamówienia (w rozumieniu określonym w lit. t) stanowiącego ofertę zakupu określonych Produktów wraz z wyborem sposobu dostawy i płatności,

   4. Klient; Kupujący – osoba fizyczna lub prawna, o której mowa w ust. 4, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedającym,

   5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ze zm.,

   6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową art. 22 idx. 1 Kodeksu Cywilnego,

   7. Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia – odpowiedź Sprzedającego w formie wiadomości e-mail zawierająca oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta w formie złożonego przez niego wcześniej Zamówienia oraz w szczególności potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

   8. Produkt – rzecz ruchoma lub usługa, którą może nabyć Klient za pośrednictwem Sklepu Internetowego od Sprzedającego,

   9. Przedsiębiorca – podmiot zdefiniowany w art. 43 idx. 1 ustawy z dn. 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, nabywający od Sprzedającego Produkty w celach związanych bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową,

   10. Punkt Odbioru – D.H. „Wokulski” (parter), ul. Cechowa 22, 43-300 Bielsko-Biała

   11. Rachunek Bankowy Sprzedającego – Santander Bank Polska S.A. 13 1910 1048 2789 8950 6582 0001 prowadzony przez F.H.U.P. "BOGAS" Paweł Jurczak, ul. Wyzwolenia 554, 43-340 Kozy,

   12. Regulamin – niniejszy regulamin,

   13. Sklep Internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.ministerstwoprezentow.com/

   14. Sprzedający; Usługodawca – Paweł Jurczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna "BOGAS" przy ul. Wyzwolenia 554 w Kozach. Numer NIP: 937-181-12-69, REGON: 072815016,

   15. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawarta lub zawierana pomiędzy Klientem i Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

   16. Usługa Elektroniczna – usługa, której świadczenie odbywa się drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

   17. Usługobiorca – osoba korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę,

   18. Usługobiorca – osoba korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę,

   19. Witryna Produktu – witryna w Sklepie Internetowym Sprzedającego, na której prezentowany jest produkt, jego cena oraz informacja na temat jego dostępności,

   20. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę nabycia określonych Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym od Sprzedającego składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia, czyniące zadość wymaganiom wskazanym w art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego,

   21. Złożenie Zamówienia – chwila, w której Klient składa Zamówienie wybranych wcześniej i dodanych do Koszyka Produktów,

   22. Adres E-mail Sprzedającego – biuro@mprezentow.com,

 2. Regulamin dotyczy zarówno Konsumentów jak i Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, za wyjątkiem postanowień wyraźnie odnoszących się wyłącznie do Konsumentów lub wyłącznie do Przedsiębiorców.

 3. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączenia, ani też ograniczania jakichkolwiek praw Konsumenta jakie przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne wątpliwości tłumaczyć należy na korzyść Konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień regulaminu ze wskazanymi w zdaniu pierwszym przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 4. Klientem Sklepu Internetowego może być wyłącznie osoba prawna działająca poprzez upoważnione do tego organy lub osoba fizyczna posiadająca, co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 6. Konsument może porozumiewać się ze sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@mprezentow.com lub pod numerem telefonu: (+48) 665 477 404.

 7. Umowa Kupującego ze Sprzedającym może być zawarta wyłącznie w języku polskim.

 8. Z uwagi na treść art. 66 idx. 1 par. 2 pkt. 6 Kodeksu cywilnego Sprzedający informuje, iż stosuje Kodeks Etyki Zawodowej Sprzedawców przygotowany przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Sprzedażą, dostępny pod adresem: http://pszs.org.pl/pliki/pszs_kodeks_etyki.pdf.

   

§ 2

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, takie jak ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki (w tym podatek VAT). Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są obliczane i wskazywane każdorazowo Klientowi w trakcie składania Zamówienia jeszcze przed jego wysłaniem.

 3. Cena Produktu wskazana w Witrynie Produktu z chwilą Złożenia Zamówienia przez Klienta staje się dla niego wiążąca i nie ulegnie zmianie, niezależnie od ewentualnych późniejszych zmian cen w Sklepie Internetowym Sprzedającego. W trakcie procesu składania zamówienia (przed jego finalnym wysłaniem) Klient informowany jest o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia.

  1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest złożenie przez Klienta Zamówienia (stanowiącego ofertę nabycia Produktów od Sprzedającego), co następuje poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia i wysłania go Sprzedającemu,

 4. Umowa zostaje skutecznie zawarta z chwilą otrzymania przez Kupującego oświadczenia Sprzedającego o przyjęciu Zamówienia w formie Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia.

  1. Świadczenie Klienta będącego Przedsiębiorcą staje się w całości wymagalne w dniu następującym po dniu, w którym nastąpiło złożenie Zamówienia, chyba, że Klient będący jednocześnie przedsiębiorcą zdecydował się na sposób zapłaty określony w § 3 ust. 1 lit. a lub c.

 1. Sprzedający utrwali, zabezpieczy i udostępni Klientowi treść zawieranej Umowy Sprzedaży poprzez:

  - udostępnienie Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego,
  - wysłanie Klientowi Potwierdzenia Złożenia Zamówienia na adres e-mail, z którego złożone zostało Zamówienie,
  - załączenie do wysyłanych przesyłek dowodu zakupu,
  - utrwalenie treści Umowy Sprzedaży w systemie informatycznym Sprzedającego,

 2. Produkty ze złożonego zamówienia do momentu opłacenia pozostają własnością sprzedającego.


 

§ 3

SPOSOBY PŁATNOŚCI, KOSZTY, TERMINY I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Sprzedający udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności:

  1. płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,

  2. płatność przelewem tradycyjnym na Rachunek Bankowy Sprzedającego (przedpłata),

  3. płatność przy odbiorze w Punkcie Odbioru,

 2. Sprzedający udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

  1. przesyłka pocztowa polecona (ekonomiczna),

  2. przesyłka kurierska pobraniowa,

  3. odbiór osobisty w Punkcie Odbioru,

 3. Dostawa Produktów odbywa się na terytorium Europy.

 4. Koszty dostawy wskazywane są każdorazowo w trakcie procesu składania Zamówienia i mogą różnić się w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz wagi zamawianych Produktów. Klient jest zawsze informowany o koszcie dostawy w automatycznie wygenerowanym podsumowaniu Zamówienia dostępnym dla niego przed ostatecznym złożeniem Zamówienia.

 5. Klient po złożeniu zamówienia zobowiązany jest do odbioru wymienionych w nim produktów. W przypadku nieodebrania przesyłki od kuriera kupujący zostanie obciążony dodatkowym kosztem zwrotu:
  - paleta - 150 pln (brutto),
  - paczka - 30 pln (brutto).

 6. Termin dostawy wynosi od 1 do 4 Dni Roboczych.

  Termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym należy liczyć w następujący sposób:

  1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności, o której mowa w ust. 1 lit. a – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

  2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności, o której mowa w ust. 1 lit. c – od dnia uznania płatności na Rachunku Bankowym Sprzedającego,

 7. Sprzedający obowiązany jest dostarczyć Produkt bez wad.

 8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w złożonym zamówieniu.

   

   

§ 4

REKLAMACJA

 1. Podstawą odpowiedzialności Sprzedającego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia) dla umów zawieranych od 25 grudnia 2014 roku jest w szczególności Kodeks Cywilny.

 2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

  2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,

  3. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

  4. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym,

 3. Jeżeli Kupujący jest jednocześnie Konsumentem, na równi z zapewnieniem Sprzedającego traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przed stawia się jako producent.

 4. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego.

 5. Sprzedający nie jest jednak odpowiedzialny względem Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w ust. 3, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

 6. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 7. Postanowienia zawarte w ust. 2-6 wynikają z obowiązujących powszechnie przepisów prawa i zostały umieszczone w regulaminie informacyjnie w celu zapoznania Klienta z podstawowym katalogiem definicji wad fizycznych i prawnych. Postanowienia, o których mowa w zdaniu pierwszym nie są jednak jedynymi regulującymi kwestie odpowiedzialności Sprzedającego i uprawnień Kupującego i w tym zakresie Sprzedający odsyła do powszechnie obowiązujących przepisów (w szczególności Kodeksu Cywilnego).

 8. Sprzedający na mocy postanowień niniejszego Regulaminu w żaden sposób nie ogranicza, ani nie wyłącza swojej odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

 9. Zawiadomienia o wadach Produktu, jak również zgłoszenia odpowiedniego żądania Klient dokonać może w szczególności poprzez:

  1. pocztę elektroniczną wysyłając wiadomość na Adres E-mail Sprzedającego,

  2. telefonicznie, dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta pod numer 665 477 404,

 10. Klient może w wysyłanym przez siebie Zawiadomieniu, w celu ułatwienia Sprzedającemu prowadzenia procedury reklamacyjnej, wskazać:

  1. informacje dotyczące powodu reklamacji oraz daty wystąpienia wad/niezgodności,

  2. treść żądania (doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży /oświadczenie o obniżeniu ceny Produktu / oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży),

  3. dane kontaktowe,

 11. Klient może zostać poproszony przez Sprzedającego o dostarczenie Produktu na jego Adres Korespondencyjny w sytuacji, gdy będzie to niezbędne do ustosunkowania się przez Sprzedającego do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży/rękojmi.

 12. W ciągu 14 dni kalendarzowych Sprzedający ustosunkuje się do żądania klienta. Klient zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji wedle jego wyboru za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub też w inny wskazany przez niego sposób nie powodujący nadmiernych trudności po stronie Sprzedającego.

 13. Postanowienia ustępów 9, 10 i 12 stosuje się odpowiednio do reklamacji związanych ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę.


 

§ 5 

GWARANCJA 

 1. Produkty oferowane przez Sprzedającego mogą być objęte dodatkową gwarancją udzieloną przez producenta, bądź dystrybutora. W żaden sposób nie ogranicza to, nie wyłącza, czy też nie zawiesza uprawnień jakie przysługują Klientowi z tytułu rękojmi, o której mowa w paragrafie poprzedzającym.

 2. O tym czy dany Produkt oferowany przez Sprzedającego objęty jest gwarancją, jaki jest sposób jej realizacji oraz o tym jaka jest jej treść Klient dowiedzieć się może w Witrynie Produktu.

 3. W przypadku gdy dany Produkt objęty jest gwarancją Sprzedający zobowiązuje się do wydania wraz z zakupionym przez Klienta Produktem dokumentu gwarancyjnego oraz sprawdzenia zgodności znajdujących się na Produkcie oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym, jak również stan plomb innych umieszczonych na rzeczy zabezpieczeń.

 4. Szczegółowe regulacje dotyczące gwarancji jakości rzeczy sprzedanej obowiązujące Sprzedającego i Kupującego zawiera w szczególności Dział III Kodeksu Cywilnego. Postanowienia zawarte w ust. 1-3 nie wyłączają, ani też w żaden sposób nie ograniczają stosowania stosowania właściwych w sprawie przepisów powszechnie obowiązujących.

   

§ 6 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 1. Klient/Usługobiorca będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł ze Sprzedającym umowę na odległość, ma prawo od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania terminu, o którym mowa w zd. 1 wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem, w szczególności:

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na Adres E-mail Sprzedającego,

  2. pocztą tradycyjną, pisemnie na Adres Korespondencyjny Sprzedającego,

  3. przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedającego,

 2. Termin, o którym mowa w ust. 1 zd. 1 liczy się od:

  1. objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta będącego Konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

   • obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

   • polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

  2. od momentu zawarcia w przypadku Usługi Elektronicznej i pozostałych umów,

 3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. Jeżeli Kupujący będący jednocześnie Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem przestaje wiązać.

 4. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego jednocześnie Konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności.

 5. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący jednocześnie Konsumentem, chyba że wyrazi on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 6. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta będącego jednocześnie Konsumentem do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta będącego jednocześnie Konsumentem dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 7. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

 8. Klient będący jednocześnie Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 10. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje Klientowi będącemu Przedsiębiorcą.

 11. Z uwagi na treść art. 12 ust. 1 pkt. 12 ustawy o prawach konsumenta z dn. 24 czerwca 2014 r. Sprzedający zobowiązany jest poinformować, iż zgodnie z art. 38 tejże ustawy prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

  7. zawartej w drodze aukcji publicznej,


 

§ 9

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Z uwagi na treść art. 12 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Sprzedający informuje, iż szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego jednocześnie Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 2. Klient będący jednocześnie Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,

  2. uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą,

  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl,


 

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 

 1. Spory wynikłe pomiędzy Sprzedającym/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne w myśl obowiązujących powszechnie przepisów.

 2. Spory wynikłe z umów, do których odnoszą się postanowienia niniejszego Regulaminu (w szczególności umów sprzedaży Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym) zawieranych pomiędzy Sprzedającym/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem poddane będą sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.

 3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z upływem tygodnia od jego opublikowania tj. z dniem 8.04.2022 r.

 

Regulamin Kart Klienta


 

 1. Organizatorem programu jest F.H.U.P. BOGAS Paweł Jurczak z siedzibą przy ulicy Wyzwolenia 554, 43-340 Kozy. NIP: 9371811269

 2. Program skierowany jest dla osób dokonujących zakupów w sklepach stacjonarnych Ministerstwo Prezentów.Sklep znajduje się w Domu handlowym"Wokulski" (parter), 43- 300 Bielsko-Biała ul. Cechowa 22

 3. Celem programu karty stałego klienta jest nagradzanie kupujących towary.

 4. Niniejszy regulamin stanowi podstawę działania karty klienta – określa prawa i obowiązki jego uczestnika.

 

DEFINICJE:

 

PROGRAM – zorganizowany system pozwalający na nagradzanie jego uczestników, określa zasady otwierania i prowadzenia kont programu zwanych kartami stałego klienta.

 

UCZESTNIK – osoba fizyczna, która spełnia wymogi niniejszego regulaminu.

 

KARTA – papierowa karta, oznakowana logiem Ministerstwo Prezentów, służąca jako dowód uczestnictwa w programie na okaziciela.

 

SKLEP STACJONARNY – stacjonarny sklep Ministerstwo Prezentów znajduje się w Domu handlowym"Wokulski" (parter), 43-300 Bielsko-Biała ul. Cechowa 22.

 

SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.ministerstwoprezentow.com

 

PUNKTY – Jednostki rozliczeniowe w programie; przyznawane uczestnikom na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 

REGULAMIN – niniejszy regulamin kart stałego klienta.

 

TOWARY – towary oferowane do sprzedaży w sklepach stacjonarnych.

 

OGÓLNE

 1. Zasady uczestnictwa w programie reguluje niniejszy regulamin.

 

 1. W ramach programu, uczestnik gromadzi punkty za zakup towarów za kwotę łączną pargonu powyżej 20 PLN brutto w sklepaie stacjonarnym.

 

 1. Uczestnikiem programu nie może zostać osoba zatrudniona w sklepie Ministerstwo Prezentów.

 

 1. Warunkiem otrzymania karty jest dokonanie zakupów w sklepie stacjonarnym za kwotę powyżej 20 PLN brutto.

 

 1. Punkty przyznawane w programie można wykorzystać jedynie w sposób określony w regulaminie.

 

 1. Niniejszy regulamin uważa się za zaakceptowany przez uczestnika poprzez złożenie podpisu na otrzymanej Karcie Klienta.

 

 1. Organizator programu nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie karty przez osoby nieupoważnione m.in. na skutek zagubienia lub kradzieży karty.

 

UCZESTNICTWO

 1. Uczestnikiem może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, która dokonała zakupów za kwotę paragonu powyżej 20 PLN brutto.

 2. Uczestnictwo w programie jest bezpłatne i dobrowolne;

 3. Osoba przystępująca do programu zapoznała się z niniejszym regulaminem.

 4. Karta stałego klienta obowiązuje w sklepie stacjonarnym Ministerstwo Prezentów.

 5. Jeżeli punkty na karcie klienta uczestnika zostały naliczone lub wykorzystane niezgodnie z regulaminem, organizator będzie uprawniony do unieważnienia części lub całości naliczonych punktów, o czym uczestnik zostanie poinformowany.

 6. W chwili zablokowania karty klienta uczestnika wszystkie zebrane punkty ulegają unieważnieniu.

 7. Punkty zachowują ważność przez okres 12 miesięcy od daty ich przyznania, po upływie tego terminu punkty naliczone z danej transakcji zostają unieważnione, co nie wpływa jednak na punkty naliczone z późniejszych transakcji.

 8. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w programie w każdym momencie, poprzez utylizację karty klienta lub zwrócenie do sklepu stacjonarnego.

 

KARTA

 1. Karta jest własnością organizatora programu.

 2. Karta jest kartą rabatową na okaziciela, do której przypisane są przywileje wynikające z uczestnictwa w programie.

 3. Karta nie jest kartą płatniczą, kredytową ani bankomatową.

 4. Karta wydawana jest na czas nieokreślony.

 5. Karta wydawana jest Uczestnikowi bez pobierania z tego tytułu opłaty.

 

OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

1. Od momentu otrzymania karty, uczestnik może zbierać punkty na zasadach określonych w regulaminie.
2. Na karcie klienta gromadzone będą pieczątki stanowiące premię za zakupy w sklepie stacjonarnym Ministerstwo Prezentów.
3. Za każde wydane 20 pln brutto klient otrzymuje pieczątkę. 6 pieczątek uprawnia do rabatu 30% przy kolejnych zakupach.
4. Uczestnik programu decyduje o wykorzystaniu zgromadzonych na karcie pieczątek.
5. Zgromadzone na karcie pieczątki nie podlegają wymianie na gotówkę.
6. Punkty zostają naliczane podczas płatności za powyżej 20 PLN brutto realizowanej po okazaniu karty klienta.
7. W przypadku korzystania z punktów, punkty zostają naliczone od pozostałej wartości płaconej przez uczestnika.

 

KORZYSTANIE Z KARTY W SKLEPIE STACJONARNYM

 

 1. W przypadku dokonywania zakupów w sklepie stacjonarnym uczestnik zostaje zweryfikowany na podstawie posiadanej karty, którą uczestnik powinien okazać pracownikowi salonu przed zapłatą za towary.

 2. W przypadku braku karty uczestnik nie może zostać zweryfikowany.

 3. Punkty rozliczone zostaną po zebraniu 6 pieczątek na karcie klienta.

 4. W salonach stacjonarnych nie ma możliwości zwrotu towaru.

 

ZAKOŃCZENIE LUB ZAWIESZENIE PROGRAMU

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w każdym momencie, z zastrzeżeniem jednak, że wprowadzone zmiany nie będą powodowały uszczuplenia praw nabytych przez uczestników.

 2. Informacja o zmianie zostanie zamieszczona na stronie sklepu internetowego www.ministerstwoprezentow.com oraz w sklepach stacjonarnych.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia programu w każdej chwili, z zastrzeżeniem jednak poszanowania praw nabytych nięcia lub zawieszenia programu na wszystkich kartach i kontach uczestników zostaje zablokowana możliwość naliczania punktów, co nie narusza uprawnienia uczestnika do wykorzystania punktów w terminie 12 miesięcy od dokonania transakcji.

 4. Informacja o zamknięciu lub zawieszeniu programu zostanie zamieszczona na stronie sklepu internetowego www. ministerstwoprezentow.com oraz w sklepach stacjonarnych.

 5. Fakt zamknięcia lub zawieszenia programu przez organizatora nie uprawnia uczestnika do dochodzenia w stosunku do organizatora wypłaty punktów w gotówce.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE (REKLAMACJE)

 

 1. Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w związku z wykonywaniem postanowień regulaminu, w szczególności w zakresie realizacji rabatu. Reklamacja winna być złożona w terminie 14 dni od zajścia okoliczności uzasadniających jej złożenie.

 2. Reklamacje dotyczące przebiegu programu mogą być zgłaszane na adres korespondencyjny firmy: Ministerstwo Prezentów, 43-300 Bielsko-Biała ul. Cechowa 22 lub za pomocą wiadomości e-mail na adres biuro@mprezentow.com

 3. W zakresie nieregulowanym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

 4. Wszelkie spory powstałe w związku ze stosowaniem regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

 5. Treść regulaminu dostępna jest we wszystkich sklepach stacjonarnych oraz na stronie internetowej www. ministerstwoprezentow.com

 

Regulamin obowiązuje od dnia 31.03.2022 roku

 

Newsletter

Prześlij nam swój e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

Zadaj pytanie
Sklep stacjonarny

Dom handlowy

"Wokulski" (parter)

43-300 Bielsko-Biała

ul. Cechowa 22

Tel. 665 477 404

Czynny Pn-Pt 9:00-17:00

Strony internetowe Bielsko pozycjonowanie stron Bielsko